Projecten

Onze Werkzaamheden lopen zeer uiteen.    
Hieronder ziet u een overzicht van reeds uitgevoerde of lopende werkzaamheden.  
 

46 appartementen en 7 woningen Tilburg
 
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J. Lamers B.V.
Omschrijving: Sloop-, grond- en bestratingswerken voor de nieuwbouw van 46 appartementen en 7 woningen aan de Veldhovenring te Tilburg.
 
 • -  Sloop voormalige bebouwing inclusief funderingen en kelder.
 • -  Uitvoeren bodemsanering.
 • -  Grondwerk ten behoeve van apartementencomplex, woningen en bergingen.
 • -  Aanleg hemelwaterafvoer.
 • -  Aanleg parkeerterrein.
 •  
    
 
    
 
 

Sloop-, grond- en infrawerkzaamheden bedrijfshal en laadplein te Valkenswaard
 
Opdrachtgever: VDL
Omschrijving: Om de ontwikkelingen op het gebied van elektrich busvervoer te bevorderen hebben we in opdracht van VDL een bedrijfshal gesloopt en hebben we grond- en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de nieuwe bedrijfshal en naastgelegen bussenlaadstation.
 
- Sloop bedrijfshal 2400 vierkante meter
- Grondwerk uitgevoerd met een gesloten grondbalans.
- Leveren en leggen van betonplaten en herstraten van klinkerverharding rondom nieuwbouw.
- Aanleg buitenriolering (inclusief coalescentie-afscheider)
- Aanleg parkeerplaatsen.
- Aanleg laadplein.
 

    

    

    

 


Grondwerk nieuwbouw groepswoning stichting de Severinus

 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Th. van Kasteren
Omschrijving: Aan de Wilgeman te Veldhoven hebben we grondwerkzaamheden verricht ten behoeve van de nieuwbouw van een groepswoning.
 
Het woonhuis biedt ruimte aan twee groepen van zes cliënten en komt in de plaats van de plantkassen en een gedeelte van de zorgboederij waar wij voor aanvang van de nieuwbouw de nodige sloop-, opruim, en archeologische graafwerkzaamheden hebben verricht in opdracht van de Severinus.
 
Het grondoppervlak van de nieuwbouw is 830 vierkante meter en is voorzien van de nodige grondverbetering.
 

    

    

 
 

Sloop- en Grondewerk ten behoeve van nieuwbouw 3 vrijstaande woningen

Opdrachtgever: fam. van Velsen, fam. Smits en fam. Clesca
Omschrijving: In Veldhoven hebben we voor de hierboven vermelde families de nodige werkzaamheden verricht ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie.
 
- Saneren van diverse asbesthoudende materialen.
- Verwijderen van groen en bestratingen.
- Slopen voormalige schuren en woning.
- Grondwerk ten behoeve van een drietal vrijstaande woningen met bergingen.
 
De verschillende grondsoorten onder o.a. de voormalige bebouwing en bestratingen zijn  apart ontgraven ten behoeve van hergebruik voor bijvoorbeeld grondverbetering onder de nieuwe bebouwing en terrassen, en de zwarte grond ten behoeve van ophoging van de tuinen.
 
   
 
  

 

 


Aanpassing bodem wadi Oerle Zuid.
 
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Omschrijving: in navolging van de aanpassing van de twee noordelijke wadi's in het gebied Oerle Zuid, uitgevoerd in 2015, heeft de gemeente Veldhoven voor het aanpassen van de zuidelijke wadi wederom gekozen voor de diensten van de Crom.
 
De wadi is bedoeld om het hemelwater afkomstig van de naastgelegen woonwijk op te vangen en direct te laten infiltreren in de bodem. Door de sterk leemhoudende bodem was de waterdoorlatendheid niet voldoende om te kunnen waarborgen dat de wijk in aanleg in een later stadium bij regenval niet te maken zou krijgen met wateroverlast. 
Over een lengte van honderd meter is de leemhoudende grond verwijderd tot de watervoerende zandlaag. De uitgekomen grond is afgevoerd en vervangen door draineerzand.
 
    
 
 

Impuls biodiversiteit Lijsterven
 
Opdrachtgever: Gemeente Eersel
Omschrijving: Door een herinrichting van het Lijsterven heeft dit gebiedje een ruimtelijke en ecologische kwaliteitsimpuls gekregen.
 
Door ons is de voedselrijke bouwvoor grotendeels verwijderd, het vennetje opgeschoond, landbouwplastic verwijderd, de venbodem iets verdiept, en het terrein is opnieuw ingezaaid met diverse mengsels. Verder is er een steile oever aangebracht die geschikt is voor oeverzwaluwen.
Dit gebied heeft een grote aantrekkingskracht op (weide)vogels en amfibieën, met name de geelgors, patrijs, oeverzwaluw, de vinpootsalamander.
Daarnaast kan door de getroffenmaatregelen het gehele jaar uit het ven worden gedronken door reeën en herten. 
 

    

    
 
 

Uitbreiding Kuikenbroedrij van Hulst B.V.
 
Opdrachtgever: Kuikenbroederij van Hulst B.V.
Omschrijving: Op het terrein van Kuikenbroederij van Hulst B.V. hebben we diverse werkzaamheden verricht ten behoeve van de uitbreiding van het bedrijf.
 
Een overzicht van de door ons uitgevoerde werkzaamheden:
 • Rooien van bomen en beplanting;
 • Uitbreken van vloeren ten behoeve van verbouwing;
 • Grondwerk ten behoeve van uitbereiding;
 • Grondwerk ten behoeve van laaddok;
 • Aanleg van hemelwaterafvoer;
 • Aanbrengen van asfaltverhardingen inclusief funderingslagen en benodigde bestratingen;
 

    

 
 

Aanbrengen Mesh-Track op vliegbasis Eindhoven
 
Opdrachtgever: Possehl Aannemingsmaatschappij B.V.
Omschrijving: Tijdens de renovatie van de start- en landingsbaan midden 2016 hebben wij deze in opdracht van Possehl voorzien van Mesh-Track.
 
De Mesh-Track is gekozen uit preventie, om scheurvorming en verzakkingen te voorkomen.
 
Het betreft stalen asfaltwapening welke wordt vast geslemd door een laag van emulsieasfaltbeton (EAB) op de bestaande verharding.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de strakke planning van hoofdaannemer BAM, wat betekend dat de start- en landingsbaan binnen 3 nachten compleet was voorzien van de Mesh-Track.
 
    
 
 
 

Appartementencomplex Hasseltstraat Tilburg
 
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J. Lamers B.V.
Omschrijving: Voor Aannemingsbedrijf J. Lamers B.V. uit Veldhoven hebben we in Tilburg de nodige werkzaamheden verricht ten behoeve van de realisatie van 18 appartementen inclusief parkeervoorzieningen en bergingen.
 
Op deze locatie waren eerder twee bedrijfspanden met een woning gevestigd. Het grootste gedeelte hiervan hebben we zorgvuldig gesloopt. Enkel het voorste gedeelte en de zijmuren van de panden zijn gespaard gebleven.
 
Behalve het sloopwerk hebben we zorg gedragen voor onder andere het grondwerk van de nieuwbouw en bergingen, én de aanleg van hemelwaterafvoer en bestrating.
 

  

  
 
 

Sloop- en grondwerk ten behoeve van verbouwing
 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Buytels B.V.
Omschrijving: In Eindhoven hebben wij voor Bouwbedrijf Buytels B.V. het sloop- en grondwerk verricht ten behoeve van een verbouwing.
 
De bestaande aanbouw inclusief fundamenten zijn geheel verwijderd. Tevens is het benodigde grondwerk gerealiseerd ten behoeve van de nieuwbouw.
 
    
 
 

Aanpassing bodem retentievoorzieningen
 
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Omschrijving: Aan de zittardsestraat in Oerle hebben we voor gemeente Veldhoven de bodems van twee rententievoorzieningen aangepast.
 
De WADI's zijn bestemd om het hemelwaterafvoer uit de nieuwbouwwijk in Oerle in de grond te laten infiltreren. De bodems van de WADI's waren dusdanig leemhoudend dat het water niet goed genoeg kon infiltreren. De leemhoudende grond hebben we vervangen door drainagezand om een goede doorlatendheid te verkrijgen.
 
    
 
 

Verzorgen proefterrein seismische apparatuur
 
Opdrachtgever: NFM technologies
Omschrijving: Voor het testen van seismische meetapparatuur hebben wij op Park Forum in Eindhoven diverse test opstellingen verzorgd.
 
NFM is een frans bedrijf dat tunnelboormachines ontwikkeld voor het aanleggen van bijvoorbeeld ondergrondse metrolijnen. Om de boringen te optimaliseren is het bedrijf samen met MI-partners uit Eindhoven bezig om meetapparatuur te ontwikkelen die kan weergeven wat zich voor de boorkop bevindt. Om de apparatuur (verticaal) te kunnen testen hebben we voor NFM diverse test opstellingen verzorgd.
 
Op een hoogte van 2 meter onder maaiveld hebben we onder andere watertanks, betonbuizen, tempex, zeil en ijzeren balken geplaatst. Daarna hebben we zes keer één meter grond opgebracht waarna de seismiek telkens getest kon worden op de verschillende afstanden, tot een afstand van acht meter ten opzichte van de voorwerpen in de grond.
 
Na afloop van de proeven hebben we het depot van de gemeente Eindhoven in de oorspronkelijke staat terug gebracht.
 

    

  
 
 

Looppaden Zonderwijk
 
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven
Omschrijving: Voor gemeente Veldhoven hebben wij de looppaden gelegen aan de Wega, en aan de Polaris een opknapbeurt gegeven.
 
De looppaden waren voorzien van dolomiet. Dit gaf met name bij regenval overlast voor de buurtbewoners.
In een kort tijdsbestek hebben we de dolomiet verwijderd, en hebben we trottoirtegels van 30x30cm aangebracht.
 

  

  
 
 

Herinrichting Zoo Veldhoven
 
Opdrachtgever: Zoo Veldhoven
Omschrijving: Op regiebasis hebben wij diverse herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd voor Zoo Veldhoven.
 
Met diverse machines hebben wij zorg gedragen voor onder andere de volgende werkzaamheden:
  -    Het machinaal assisteren bij het snoeien en kappen van bomen.
  -    Het rooien van boomposten.
  -    Diverse opruimwerkzaamheden.
  -    Betrekken van de opslagplaats bij het park door middel van het verplaatsen van een dijk grond.
  -    Opschonen van bermen, vijverkanten en oppervlakken.
  -    Egaliseren van oppervlakken.
  -    Het verplaatsen van een eiland en het aanpassen van een vijver.
  -    Het opknappen en verleggen van dolomiet looppaden in de tropenhal.
 
De uitgevoerde werkzaamheden hadden onder andere het doel om het park een ruimtelijker beeld te geven. Zo is de beplanting rondom de vijverpartijen flink uitgedund, en zijn diverse grondwallen verwijderd om de vijvers meer bij het park te betrekken.
 
Met het inzicht en de betrokkenheid van onze medewerkers hebben we geprobeerd Zoo Veldhoven zoveel mogelijk te ontzorgen en hebben we meegedacht om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan. 
 

    

    
 
 

Inrichtingsplan Wintelre-Oerle 
 
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Omschrijving: Samen met van Beers Hoogeloon voeren we dit jaar diverse werkzaamheden uit in het kader van de ruilverkaveling rondom Wintelre en Oerle.
 
Genoemde dorpen worden omringd door bos- en heidegebieden zoals de Oostelbeerse Heide, Straatse Heide, het Half Mijl en de Molenvelden. Het nieuwe inrichtingsplan moet in deze gebieden leiden tot verbetering van landbouw, water, natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie.
De werkzaamheden omvatten onder andere het saneren van de bodem en het aanleggen van faunapassages en poelen en het verbeteren van landbouwpercelen.
In de eerste fase hebben we in Oerle faunapassages aangelegd op de Grote vliet, de Scherpenering en op de Paddenvenweg. 
In Wintelre hebben we hetzelfde gedaan op de Biemeren, Oostelbeersedijk en het Rouwven.
In de tweede fase lag de focus op het toepassen van natuurcompensaties op verschillende percelen.
In de derde fase hebben we de kampenstructuur versterkt, een heeft de herverkaveling van de landbouwpercelen plaatsgevonden.

    

    
  
 

Gladheidsbestrijding
 
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Omschrijving: Zout strooien en sneeuwruimen te Eindhoven.
 
Al sinds 1988 zijn wij actief in gladheidsbestrijding voor de gemeente Eindhoven.
 
Afgelopen winter hebben we met twee voertuigen een ploegroute gehad, deze voertuigen worden bij sneeuwval vaak ingezet op de bredere hoofdwegen om in groepsvorm de gehele breedte in één keer vrij te maken van sneeuw waarna de rijbanen door één van de voertuigen voorzien worden van zout.
Daarnaast hebben we met één tractor een vaste strooiroute. Met deze tractor strooien we de hoofd- en binnenwegen in de wijken Gestel en Stratum.
 
Zo houden we de weg veilig begaanbaar!
 
  
 
 
 

Werkzaamheden De Buitenjan
Opdrachtgever: De Buitenjan
Omschrijving: Aanleg speeltuin en diverse andere terreinwerkzaamheden
 
Voor de Buitenjan uit Veldhoven hebben we reeds een nieuwe speeltuin mee aangelegd. De speeltuin is voorzien van een drainagesysteem die zorgt dat de wateroverlast uitblijft.
Verder hebben we voor de Buitenjan diverse werkzaamheden verricht zoals het aanleggen van verhardingen en het opzoeken van leidingen.
 
    
 
 
 

Aanbrengen toplagen op vliegvelden
Opdrachtgever: Possehl aannemingsmaatschappij
Omschrijving: Wij voeren diverse machinale werkzaamheden uit voor Possehl aannemingsmaatschappij.
 
Samen werken we aan dé perfecte toplaag voor betonverhardingen op diverse luchthavens in Nederland. We hebben samen met Possehl een splitstrooier ontworpen waarmee we de split egaal verdelen over een laag van kunststof. Hiermee hebben we reeds nieuwe toplagen aangelegd op vliegbasis Volkel, Woensdrecht, Leeuwarden, Shiphol en Maastricht.
 
   
 
 

Werkzaamheden BIO Massa centrale
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Omschrijving: Overslagwerkzaamheden BIO-Energie centrale Meerhoven
 
Voor de Gemeente Eindhoven verzorgen wij de overslagwerkzaamheden van de houtchips die worden omgezet in stroom in de BIO-Energie centrale te Meerhoven. Met onze laadschop verplaatsen we de houtchips van de losplaats naar de plaats van verwerking.
 
 
 

Appartementencomplex Tilburg
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf J. Lamers B.V.
Omschrijving: sloop- en grondwerk ten behoeve van een nieuw appartementencomplex te Tilburg.
 
Aan de Boomstraat in Tilburg hebben we voor Aannemingsbedrijf J. Lamers B.V. de volgende werkzaamheden verricht: 
-  Slopen van het oude pand.
-  Uitvoeren bodemsanering.
-  Het maken van het grondwerk ten behoeve van het nieuwe pand.
-  Het Maken van nieuwe rioolaansluitingen.
-  Aanleggen van bestrating.